วิ่งนะวิ่งแฮมทาโร่ Run! Run, Hamtaro!

This song was sung by hundreds of protesters (maybe a thousand?) running in circles around Democracy Monument in Bangkok on July 26, 2020. This is originally a Japanese song that already had a Thai version. The original song seems to be about a little anime Hamster. Very few words were changed from the original Thai version to make this spoof (so don’t expect it to make a lot of sense). You can see video from the protest below.

เอ้า ออกมาวิ่ง วิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่
Come on! Come out and run! Run Hamtaro!
ตื่นออกจากรัง วิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่
Wake, come out of your nest! Run! Run, Hamtaro!
ของอร่อยที่สุดก็คือ
The thing that is most delicious:
ภาษีประชาชน (ยุบสภา!!!)
The people’s taxes (Annul the Parliament!)
ได้เวลาวิ่ง วิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่
If you have time, run! Run! Run, Hamtaro!
(ยุบสภา×3)
(Annul the Parliament
Annul the Parliament
Annul the Parliament)

ได้เวลาวิ่ง กลิ้งนะกลิ้งนะแฮมทาโร่
[We’ve] got time, run! Trundle* along, trundle along Hamtaro
สนุกจริงๆ ที่กลิ้งไปกับแฮมทาโร่
It’s really fun to trundle along with Hamtaro
ของอร่อยที่สุดก็คือ
What’s most delicious is:
ภาษีประชาชน (ยุบสภา!!!)
The people’s taxes (Annul the Parliament)
มีความสุขจริง ได้กลิ้งไปกับแฮมทาโร่
Have real happiness! [You] can trundle along with Hamtaro!
(ยุบสภา×3)
(Annul the Parliament
Annul the Parliament
Annul the Parliament)

ได้เวลานอน นอนนะ นอนนะแฮมทาโร่
[You’ve] got time to sleep. Sleep!
ที่ในสภา นอนนะ นอนนะแฮมทาโร่
Those in Parliament, sleep! Sleep Hamtaro!
ของอร่อยที่สุดก็คือ
What is most delicious is:
ภาษีประชาชน (ยุบสภา!!!)
The people’s taxes (Annul the Parliament!)
และแล้วก็นอน หลับฝันดีนะแฮมทาโร่
And then we sleep, close our eyes and have good dreams, Hamtaro!
(ยุบสภา×3)
(Annul the Parliament!
Annul the Parliament!
Annul the Parliament!)

วิ่งนะวิ่งนะแฮมทาโร่. ของอร่อยที่สุดก็คือ ภาษีประชาชน
Run! Run! Hamtaro. What is most delicious is the people’s taxes!

*”Trundle” is a very rare word in English, which means to move along heavily with difficulty. However, it works perfectly for a hamster, which is an animal that seems to “trundle” along.