ดอกไม้จะบาน Flowers Will Bloom

Lyrics by จิระนันท์ พิตรปรีชา Jiranun Pitrpreecha

Note and translation by Tee Taratorn. Posted by ginkowneow with permission: “Déjà vu. We had the first student uprising against dictatorship in October 1973. It lasted 3 years and ended up with a tragic event – the massacre at Thammasat university on 6th October 1976. After a long pause, now we’re having the second student uprising. The song ดอกไม้ or ดอกไม้จะบาน was written by Jiranun Pitpreecha (จิรนันท์ พิตรปรีชา), a former student leader during the first student uprising. In the aftermath of the massacre, she joined the Communist Party of Thailand to fight in a guerrilla warfare against the government for some years and was granted amnesty by government order 66/2523 later. The song encourages students to rise up and fight against dictatorship. The songwriter had high hopes for a nationwide uprising leading to a revolution in those days. The song was wildly known among university students in 80s, 90s. Due to the recent political situation, the song has come back to life. Notice the rhyming words and the rhyme pattern. Usually, a songwriter would omit/add or replace words where they need rhyming words. I put my comments/the literal translations behind ‘//’”

ดอกไม้ ดอกไม้จะบาน
Flowers. Flowers are going to bloom.
//metaphor: University students are uprising
บริสุทธิ์กล้าหาญ
Innocent [inexperienced without hidden agenda] and courageous
//referring to the university students; บริสุทธิ์ = innocent, pure; หาญ rhymes with บาน
จะบานในใจ
Blooming in the heart
สีขาว หนุ่มสาวจะใฝ่
[With] good intentions, young people would dream [of a better life]
//สีขาว = white colour; ใฝ่ฝัน = dream; ขาว-สาว rhyme
แน่วแน่แก้ไข
[They are] determined to rise up
//แก้ไข = correct
จุดไฟศรัทธา
[They] initiate hopes
//จุดไฟ = ignite; ศรัทธา = faith; ใฝ่-ไข-ไฟ rhyme
เรียนรู้ต่อสู้มายา
[They] learn to fight with evil
//มายา = trick, fraud
ก้าวไปข้างหน้า
[They] move forward
//ธา-ยา-หน้า-หา rhyme
เข้าหามวลชน
[They] recruit more supporters
//เข้าหา = approach; มวลชน = people
ชีวิต อุทิศยอมตน
[They] sacrifice their own lives
ฝ่าความสับสน
Going through the [political] turmoil
//สับสน = confusion, chaos; ชน-ตน-สน-ผล rhyme
เพื่อผลประชา
For the sake of people
//ผล(ประโยชน์)= benefit; ประชา = ประชาชน = people
ดอกไม้บานให้คุณค่า
Flower blooming [or student uprising] is great
//คุณค่า = value
จงบานช้าช้า
Keep growing slowly
//ชา-ค่า-ช้า-ว่า rhyme
แต่ว่ายั่งยืน
and steadily
ที่นี่และที่อื่นๆ
Here and there
ดอกไม้สดชื่น
Fresh flowers
ยื่นให้มวลชน
Hand them to people
//ยื่น = hand; ยืน-อื่น-ชื่น-ยื่น rhyme