เพื่อนเอย Peuan Oie (Oh My Friend)

Lyrics by Sombat Boon-ngam-anong สมบัติ บุญงามอนงค์ aka B.G. Laijut บ.ก.ลายจุด
Melody and arrangement: พอร์ท Port Faiyen
Performed by Faiyen

เพื่อนเอย ลมแรง ยืนให้อยู่ อย่าล้ม
Oh my friend. [In] strong winds, remain standing, don’t fall.
เพื่อนเอย คืนมืด ดวงใจ คือเปลวเทียน
Oh my friend. [In] the dark night, [our] heart is the flame of a candle

* เพื่อนเอย เสียงหมาป่าโหยหวน จงมั่นใจ เพื่อนเอย
Oh my friend. The sound of a wolf howling, [we] should be confident, oh friend.
เราตื่นแล้ว บทเพลงนี้คือพยาน
We’re awake now. This song is evidence
เพื่อนไม่มีวันโดดเดี่ยว เพราะเรา…คือเพื่อนกัน
Friends don’t have one day alone. Because we . . . are friends with each other