แสงดาวแห่งศรัทธา Starlight of Faith

From บทเพลงของมิตรสหายท่านหนึ่ง, released June 19, 2016
เนื้อร้อง, ทำนอง : จิตร ภูมิศักดิ์ Lyrics and Melody by Chit Phumisak
เรียบเรียง: ขุนทอง Arranged by Koontong (of Faiyen)
Performed by Faiyen ไฟเย็น
From the excellent NEW Faiyen album “Songs from One of Our Comrades, Part 1” บทเพลงของมิตรสหายท่านหนึ่ง ภาค 1, released June 19, 2016, available at Bandcamp.CLICK HERE to purchase the song or PURCHASE THE WHOLE ALBUM.

Note: The author of this song, according to the Wikipedia entry on Chit Phumisak (accessed 7/25/2016), was “a Thai author, philologist, historian, poet and Communist. His most influential book was The Face of Thai Feudalism . . . written in 1957. . . . He has been described as the ‘Che of Thailand.'”

ขอเยาะเย้ยทุกข์ยากขวากหนามลำเค็ญ
kŏr yór-yóie túk yâak kwàak năam lam-ken
I’d like to jeer at the miserable thorns of living in poverty
คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย
kon yang kong yeun dàyn doi táa taai
People remain standing defiantly
แม้ผืนฟ้ามืดดับเดือนลับมลาย
máe pĕun fáa mêut dàp deuan láp má-laai
Even if the dark sky extinguished and destroyed the hidden moon
ดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดิน
daao yang praai sàt-taa yóie fáa din
Stars still sparkle confidently mocking the earth and the sky . . .

พร่างพรายแสงดวงดาวน้อยสกาว
prâang praai săeng duang daao nói sà-gaao
Sparkling light of a little sterling star
ส่องฟากฟ้าเด่นพราวไกลแสนไกล
sòng fâak fáa dàyn praao glai săen glai
Shining from the heavens prominent and dazzling far, far away
ดั่งโคมทองส่องเรืองรุ้งในหทัย
dàng kohm tong sòng reuang rúng nai hà-tai
Like a gold lamp shining a florescent rainbow in the heart
เหมือนธงชัยส่องนำจากห้วงทุกข์ทน
mĕuan tong chai sòng nam jàak hûang túk ton
Like a flag of victory shining and leading out of the abyss of suffering

พายุฟ้าครืนข่มคุกคาม
paa-yú fáa kreun kòm kúk-kaam
A storm in the sky thunders and oppressively threatens
เดือนลับยามแผ่นดินมืดมน
deuan láp yaam pàen din mêut mon
The moon is hidden while the land is dark and gloomy
ดาวศรัทธายังส่องแสงเบื้องบน
daao sàt-taa yang sòng săeng bêuang bon
Stars of confidence still shine above,
ปลุกหัวใจ ปลุกคนอยู่มิวาย
bplùk hŭa jai bplùk kon yòo mí waai
Arousing the hearts, arousing people endlessly

ขอเยาะเย้ยทุกข์ยากขวากหนามลำเค็ญ
kŏr yór-yóie túk yâak kwàak năam lam-ken
I jeer at the miserable thorns of living in poverty
คนยังคงยืนเด่นโดยท้าทาย
kon yang kong yeun dàyn doi táa taai
People remain standing daringly
แม้ผืนฟ้ามืดดับเดือนลับมลาย
máe pĕun fáa mêut dàp deuan láp má-laai
Even if the dark sky has extinguished and destroyed the hidden moon
ดาวยังพรายศรัทธาเย้ยฟ้าดิน
daao yang praai sàt-taa yóie fáa din
Stars still sparkle confidently, mocking the earth and sky
ดาวยังพรายอยู่จนฟ้ารุ่งราง
daao yang praai yòo jon fáa rûng raang
Stars still sparkle continually until the blue dawn