สัสกยภาพของผู้นำ The Competence of the Leaders

By Last Fight for Finish

อำนาจการเมืองที่พวกคุณ นั่นยึดมา
The political power that you guys grabbed
ทำเสียงของชาวประชา นั้นมัน หมดความหมาย
Makes the voice/votes of the citizens lose it’s meaning
เหยียบย่ำผู้คนเป็นล้าน เพื่อคุณได้ขึ้นไป
Trampling millions of people so that you can rise
ยึดอำนาจเป็นของตน ทำร้ายประชาชน
Grabbing the power to be theirs, harming the people
รอยยิ้มทุกคนจางหาย
The smiles of everyone fade away
ความสุขนั้นลดลงไป
Happiness declines
คำสัญญาที่ให้ทุกคนไว้
The promises made
บทสุดท้ายคือน้ำตาที่รินไหล
In the end are tears that flow

ไม่สนใจ
[You’re] not interested
บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร
in how our country is doing
เศรษฐกิจต้องพังทลาย
The economy necessarily collapses
ประชาชนกำลังอดตาย
The citizens are starving

ออกไป ซักที
Get out finally!
ต้องให้พวกเราทนอีกแค่ไหน
Just how much more would you have us endure?
เหตุผลที่พวกคุณควรต้องไป
The reason you all must go
เพราะทุกคนเค้าทนคุณอีกไม่ไหว
is no one can take it anymore
ยิ่งอยู่ ยิ่งเจอแต่เรื่องราวที่มัน เลวร้าย
The more you’re here, the more we experience terrible things

พวกคุณควรออกไป
You all should get out!
รัฐบาลเข้ามาแบบไม่ชอบธรรม
A government gets in that isn’t legitimate
แล้วล้มเหลวทุกงานที่ทำ
And undoes all the work that [we] do
ยุบสภาแล้วมาเลือกตั้งใหม่
Dissolve parliament and have new elections
วัดความเห็นชอบของคนไทย
Measure the approval of the Thai people
งบประมาณแผ่นดินที่หายไป
The country’s budget that has disappeared
มันคือภาษีของคนไทย
It was the taxes of the Thai people!
มันถึงเวลาที่พวกคุณ นั้นควร ตัองไป
It’s gotten to the time that you guys really need to leave
ควร ออกไป
[You] should get out!
Shut da Fuck Shut da Fuck Shut da Fuck up
Get da Fuck Get da Fuck Get da Fuck out
เพื่อชาติไทยเดินหน้าต่อไป เพื่อลูกหลานสืบทอดต่อไป
So that the Thai country can move on forward, for the children and grandchildren who will succeed us

ออกไป ซักที
Get out finally!
ต้องให้พวกเราทนอีกแค่ไหน
Just how much more would you have us endure?
เหตุผลที่พวกคุณควรต้องไป
The reason you all must go
เพราะทุกคนเค้าทนคุณอีกไม่ไหว
is no one can take it anymore
ยิ่งอยู่ ยิ่งเจอแต่เรื่องราวที่มัน เลวร้าย
The more you’re here, the more we experience terrible things

ไม่สนใจ
[You’re] not interested
บ้านเมืองจะเป็นอย่างไร
in how our country is doing
เศรษฐกิจต้องพังทลาย
The economy necessarily collapses
ประชาชนกำลังอดตาย
The citizens are starving

BREAK DOWN:
ออกไป ซักที
Get out finally!
ต้องให้คนไทยทนอีกแค่ไหน
Just how much more must the Thai people bear?
เหตุผลที่พวกคุณควรต้องไป
The reason that you all need to go
เพราะทุกคนเค้าทนคุณอีกไม่ไหว
Is no one can stand it anymore
ยิ่งอยู่ ยิ่งเจอแต่เรื่องราวที่เลวร้าย
The more you’re here, the more we experience only terrible things
ยิ่งอยู่ บ้านเมือง แม่งยิ่งวุ่นวาย
The more you’re here, the more damned turbulent the country
ไม่อยากเป็นประเทศไทย ต้องล่มสลาย
I don’t want it to be that Thailand collapses

RAP:
6 ปี ทุกคนต้องดิ้นรน และอยู่อย่างทุกข์ทน
Six years that people must flounder and live with suffering
ด้วยความจน และความอดอยาก ทุกข์ของประชาชน
With poverty and deprivation. The suffering of the citizens
เมื่อรัฐบาลมันบริหาร ประเทศได้แย่ลง
When the government administers, the country becomes worse and worse
เศรฐกิจแม่งตกต่ำ หมดสิ้นอ้นความมั่นคง
The economy [expletive] tanks. It’s the end of stability and security.
Ah! รัฐบาลแม่งโกงกินชาติ
AH! The damned government exploits the country
เข้ามาปกครองประชาชนโดยยึดอำนาจ
They come rule the people by grabbing power
ใช้กฎหมายUsing lawกดขี่ ข่มเหง ระบบ เผด็จ การ
to oppress and persecute. The system of dictatorship
พวกมึงควรออกไป ก่อนจะสิ้นสยามชาติ
Those bastards should get out before the land of Siam is done!